Hur blir man effektivt av med mögelsvamp?

Det första man brukar tänka på i förbindelse med mögelsvamp är illa lukt samt besvär. Det förekommer en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan ge ifrån sig mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som vanligtvis uppfattas som illa lukt).

Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet flytta näringsämnen och vatten. Uppbyggnaden åstadkommer så att mögelsvampen kan växa sig väldigt stor och kan dessutom tränga in i porösa material så som trä och betong. Det är alltså vanligtvis endast en liten del som syns.

Mögel som inte ger upphov till giftiga gaser används vid framställning av till exempel ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer också penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Således är inte allt mögel alltid av ondo. Penicillium kan dock också ge allergi och astma om det får växa till sig i ett hus.

Vissa grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, exempelvis Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad åkomma särskilt för människor som har nedsatt immunförsvar och kan resultera i döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla om man är i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal utmattning, mag- och tarmproblem med mera. Det är således ganska vaga symptom som inte varje gång för tankarna till mögel. Ifall man upplever symptom som ovanför nämnda är en bra idé att höra med andra som bor eller vistas mycket i samma hus ifall de upplever liknande saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller vistas (jobb, skola, förskola och så vidare) i en byggnad som är mögelangripen. Det ska utföras mögelsanering. Man kan sanera på annorlunda sätt, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Om mögelangreppet är smått och på oorganisk jämn yta, så som kakel i badrum, kan man rengöra med hjälp av vinäger (vittvins-) eller bikarbonat utspätt i vatten för att döda möglet, hellre än att bruka klorin, som visserligen fungerar på dessa ytor, mer är väldigt giftigt.

Om det rör sig om porösa material är risken för omvänd effekt stor om man använder klorin eftersom det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och döda allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen inom kort blommar upp igen efter en sådan åtgärd och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre alternativ än Klorin är Fulstopp. Det fortsätter verka framåt i tiden.

Om möglet finns över mer porösa ytor, så som betong i till exempel källare, är det gynnsammare att använda sig av foggingmetod eller fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging värms saneringsmedlet upp så att det förångas till små droppar. Dessa droppar kan därefter lättare ta sig in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där döda mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så besvärligt att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man få ekonomiskt hjälp från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det ofta inte med avfuktare samt mögeldödande medel utan man måste ta bort allt det angripna materialet. Vill ni veta detaljer Klicka Här Det är ett omständigt och dyrt projekt, men även det enda som inte enbart tar bort mögelsvampen utan även sporer och mykotoxiner.