Mikrobiell påväxt – ett förstadie till problem

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en god miljö för mikroorganismer och att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Trots att gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, vissa protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då felaktigt omnämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt säga att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synbar mögel och dylikt. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt och mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått problem med mögel eller annan mikrobiell påväxt bör man inte vänta utan ta itu med det med detsamma eftersom det bara kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel också påverkar nattsömnen i och med att man får besvär med luftvägarna och andningen.

Om man är oviss på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt briljanta luktsinne för att upptäcka just mögel. Det bästa sättet att hantera mögel är att helt enkelt eliminera samt ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Om det inte är genomförbart kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det ofta är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att åtgärda de besvär som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att fixa ventilation och isolering om det handlar om källare, vindar alternativt husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att titta över ifall man har problem med fukt i grunden. Det kan dessutom hjälpa om temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att undvika mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är riktigt täta och att man har en bra ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars snabbt kan hitta ett fotfäste. Länk till ytterligare detaljer

En torr samt fräsch omgivning är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.