Håll krypgrunden fri från fuktskador samt mögel

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan. Detta innebär att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns dock en hel del vanligt förekommande problem med just krypgrunder som i huvudsak kommer ifrån från fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig anledning till fuktskador, i synnerhet på sensommaren och inledningen av hösten när lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Med tanke på att krypgrunden håller en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva byggandet av krypgrunden på grund av till exempel fukt i byggnadsmaterial eller på grund av nederbörd vid uppförandet. Fukten blir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det angeläget att man med detsamma tar undan allt organiskt material, så som jord, sågspån samt övrigt byggskräp som finns på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så rejäl att den tränger upp och in i krypgrunden när vattennivåerna är höga. Är krypgrunden byggd så att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är felaktigt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Detta ska man också tänka på ifall huset är byggt på berg därför att det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan medföra ovanstående besvär. Få reda på mer här

Oavsett vilken fuktskada så är utgången tämligen lik – nämligen röta, växten av mögel samt spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte enbart kan vara direkt ohälsosamma för människor utan också skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel avger mögelsporer samt mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge lätt tar sig in till områden där människor är och kan ge upphov till en rad olika symptom. Det är också betydelsefullt att ta i övervägande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan liten kvantitet för att ge upphov till besvär att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan dessutom ge upphov till spridning av illa lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och vidare upp i husets interiör. Också efter man har fixat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus och krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan genomföras med luftrenare eller ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna.

Förebygga är den bästa metoden, att behandla krypgrunden med Tvärstopp ger ett extra skydd. För att ordna fuktrelaterade problem måste man tränga undan fukten. Det genomförs lämpligast genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att förebygga nya fuktskador.

Om man har drabbats mögelangrepp kommer proceduren bli mer komplicerad än att enbart avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att ta bort mögel är att helt eliminera och byta ut skadat material. Om man inte vill eller kan åstadkomma det så fungerar det även att rengöra angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.