Att tänka på då man ska sanera

När det gäller mögel eller annan mikrobiell påväxt så kan sanering genomföras på många olika sätt. Vilket vis man väljer bör grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir väldigt svåra att ta död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett problem som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Illa lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Det beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett dåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter åt möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det oftast med att man städar noga. För att bli av med möglet kan man använda vanligt diskmedel och avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är bättre mot möglet än ovannämnda medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se även jämt över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är enormt betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning för att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så ska man klarlägga hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med assistans av en speciell foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen. Fulstopp

Det är angeläget att man inte uppehåller sig i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen provisorisk eller permanent avfuktare om det rör sig om mögel i till exempel källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och dyrt men skänker i särklass det bästa skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med hjälp av Tvärstopp.